poniedziałek, 27 marca 2017 r. | 14:34
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU
2015-04-07 01:43:21

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 21 kwietnia 2015 roku (włącznie) w siedzibie Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. (adres: ul. Krochmalna 13 i, 20-401 Lublin), w godz. 700-1500 lub przesyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o.”.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1) posiadać wyższe wykształcenie,

2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

3) posiadać znajomość zasad funkcjonowania branży cukierniczej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) list motywacyjny wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych - w oryginałach lub poświadczonych odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

5) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

9) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z pięciu oświadczeń wymienionych w pkt. 4-8 powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone do dnia 8 maja 2015 roku, w siedzibie Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. w Lublinie.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną zawiadomieni przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,

 zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 zasady funkcjonowania spółek handlowych,

 doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

 wybrane zagadnienia określone w § 9 ust. 4-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.),

 koncepcja zarządzania Spółką.

Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Lublinie, w godz. 700- 1500, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Archiwum informacji
FC „Pszczółka” i Uniwersytet Przyrodniczy razem dla pszczół dziko żyjących
NOWA FABRYKA CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA”
Pszczółki AZS UMCS Lublin z wizytą w lubelskiej fabryce cukierków
„Pszczółka” nagrodzona za innowacyjność
„Pszczółka” Orłem Eksportu Województwa Lubelskiego
„Pszczółka” „Lubelską Firmą 25-lecia"
Powołanie Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU
„Pszczółka” osładza Mikołajki dzieciom
„Polskie Jabłko” dla „Pszczółki"
Projekt zakładu produkcyjnego: Wybrano wykonawcę projektu technologicznego, budowlanego, wykonawczego.
„After Party” najlepsze po wakacjach
"Pszczółka" inwestuje w Podstrefie Lublin
"Pszczółka" na Lubelskim Święcie Chleba
Śmietankowe Love nie tylko dla zakochanych
"Pszczółka" debiutuje czekoladkami Magic Kiss
Cukierki Coffee Amo osłodziły podróż do Rzymu
Nowe cukierki z „Pszczółki”: Super P! idzie do szkoły
„Coś słodkiego od Piłsudskiego”, czyli cukierki z „Pszczółki” na imieniny marszałka
Coffee Amo osłodziły pasażerom pierwszy lot z Lublina do Mediolanu
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu FC "Pszczółka"
Cukierki Coffee Amo zdobyły tytuł Wojewódzki Lider Smaku 2013
"Pszczółka" na PRODEXPO 2014 w Moskwie
Młodzi piłkarze walczyli o puchar Prezesa „Pszczółki”
„Pszczółka CUP V”. Wspieramy młode, piłkarskie talenty
„Pszczółka” zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Minister Skarbu Państwa z wizytą w Fabryce Cukierków „Pszczółka” w Lublinie
Pszczółka rozpoczęła sprzedaż krówek
"Marka Lubelskie" dla Pszczółki
„Pszczółka” wyróżniona za eksport
„Pszczółka” otwiera się na nowy segment rynku
Karmelki „Pszczółki” w nowym stylu
Fabryka Cukierków „Pszczółka” stawia na rynki wschodnie
SZOK OWOCOWY – nowość „Pszczółki”
Nowości z „Pszczółki” na 60. lecie fabryki
Kulki Kibica – lubelski akcent na EURO 2012
„Pszczółka” świętuje swoje 60-lecie
„Pszczółka” zaprasza na sobotni festyn z okazji 60.lecia
„Pszczółka” solidną firmą!
Fabryka Cukierków „Pszczółka” koncentruje produkcję w Lublinie
Nowy Prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka”
„Pszczółka” promuje nowe cukierki
Impresska w centrum Lublina
Pszczółka nominowana w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin
Lubelskie cukierki w Brukseli
Aktywna „Pszczółka”
Wschodnie smaki „Pszczółki” w Brukseli
Pszczółka na Owocobraniu
Słodkie prezenty od „Pszczółki
Pszczółka ciągle Orłem Agrobiznesu!
Więcej cukierków na wiosnę!
Oferta „Pszczółki” na targach w Kijowie
Cukierki z „Pszczółki” wyróżnione tytułem Wojewódzki Lider Smaku 2010
BEKSA Cup 2011 pod szyldem „Pszczółki”
Nowi kontrahenci „Pszczółki”
„Pszczółka” ponownie na targach ISM w Kolonii
Nowości w ofercie „Pszczółki”
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu