Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „PSZCZÓŁKA” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spiessa 7 

 

działając na podstawie § 17 ust. 16 pkt 4, § 18 ust. 8-11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU FABRYKI CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SP. Z O.O.

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku (włącznie) składać osobiście w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. (adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin), w godz. 700-1500 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.”.

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp.
z o.o. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 4. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w ust. 1 lit. a)-c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
  11. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
 5.  informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji i telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a)-k) powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 lutego 2020 roku.

4. Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenia spełniły wymogi formalne, zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 20 marca 2020 roku, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,
 • wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
 • wiedza w zakresie sprzedaży,
 • wiedza w zakresie marketingu i promocji oraz public relations.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Lublinie, w godz. 700- 1500, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin (dalej: „Administrator”);
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@fcpszczolka.pl;
  3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
   1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – jako wspólnik Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
   1. niezbędny do wywiązania się przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
   2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  6. Kandydat posiada prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym wspólnikom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.