Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie
ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 9 sierpnia 2018 roku (włącznie) w siedzibie Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. (adres: ul. L. Spiessa 7, 20-240 Lublin), w godz. 700-1500 lub przesyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o.”.

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) posiada znajomość zasad funkcjonowania branży cukierniczej,
f) korzysta z pełni praw publicznych,
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Jednocześnie Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. lub innej spółki Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Spełnianie przez Kandydata choćby jednego z warunków wskazanych powyżej (w pkt 2 lit. a — lit. e) dyskwalifikuje go z postępowania kwalifikacyjnego.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata — zwłaszcza posiadane wykształcenie oraz okres zatrudnienia i doświadczenie, o których mowa w pkt. 1 lit. a — lit. c — w oryginałach lub poświadczonych odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
4) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
5) oświadczenie o co najmniej pięcioletnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
6) oświadczenie o co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
10) oświadczenie o nie spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 2 lit. a — lit. e,
11) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy) oraz zgodę na otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną (na podany adres-e-mail).
Każde z siedmiu oświadczeń wymienionych w pkt. 4-10 powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone do dnia 22 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. w Lublinie, przy ul. Ludwika Spiessa 7, o czym kandydaci będą zawiadomieni telefonicznie, e-mailem oraz przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:

— wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
— zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
— zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym,
— zasady funkcjonowania spółek handlowych,
— doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
— wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
— wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
— wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
— wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, koncepcja rozwoju sprzedaży,
— koncepcja zarządzania Spółką.

Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną może zwrócić się do Zarządu Spółki
z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Lublinie, w godz. 700- 1500, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata
z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin (dalej: „Administrator”);
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@fcpszczolka.pl;
3) Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. — jako wspólnik Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
5) Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
a) niezbędny do wywiązania się przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6) Kandydat posiada prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
(w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym wspólnikowi Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7) Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
8) Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
9) W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
10) Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Do pobrania: Regulamin Przeprowadzenia postępowania na stanowisko Prezesa