Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU FABRYKI CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SP. Z O.O.

 

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spiessa 7

działając na podstawie § 17 ust. 16 pkt 4, § 18 ust. 8-11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU FABRYKI CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SP. Z O.O.

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku (włącznie) składać osobiście w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. (adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin), w godz. 700-1500 lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.”.

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp.
  z o.o. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:>

  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a)-c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

  5. korzysta z pełni praw publicznych,

  6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

  4. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

   1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

   2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

   3. posiadam co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

   4. spełniam inne, niż wymienione w punkcie 1 lit. a)-c) Ogłoszenia o postępowaniu wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

   5. korzystam z pełni praw publicznych,

   6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

   7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

   8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

   9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

   10. nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

   11. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

  5. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy).

  Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a)-k) powyżej powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

  Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

  Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

  Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23 listopada 2020 roku.

 4. Rozmowy kwalifikacyjne

  Rozmowy kw/home/zangi/Pulpitalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7 lub w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, lub w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również miejscu albo wymogach technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydaci będą zawiadomieni pisemnie na adres korespondencyjny (przesyłką kurierską) oraz adres e-mail podany przez kandydata w zgłoszeniu jako dane do kontaktu i telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

  Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być w szczególności:

  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,

  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,

  • wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,

  • wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

  Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Lublinie, w godz. 700- 1500 lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Wniosek o udostępnienie do wglądu informacji, o których mowa powyżej należy złożyć osobiście w Spółce lub przesłać na adres e-mail: postępowaniefcp@fcpszczolka.pl.

  Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

  Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 5. Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin (dalej: „Administrator”);
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może uzyskać mailowo pod adresem: iod@fcpszczolka.pl;
  3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
   1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – jako wspólnik Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
   1. niezbędny do wywiązania się przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
   2. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  6. Kandydat posiada prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym wspólnikom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
  10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zaloguj się