Prywatność, cookies i dane osobowe

Dowiedz się jak dbamy o twoją prywatność

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania
danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem
serwisu internetowego www.pszczolka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego zgromadzone automatycznie są
przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia
przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1

Administrator danych

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych
Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. KRS 0000370450, NIP 9462616622

§ 2

Rodzaj przetwarzanych danych, cele

oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby formularza kontaktowego
  za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj.
  realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 3. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego wymienionego w ust. 1,
  Użytkownik obligatoryjnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, treść
  wiadomości oraz potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Serwisu
  Internetowego.

§ 3

Udostępnianie i powierzenia danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom
  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
  przetwarzające).

 2. Do podmiotów przetwarzających należy Industi Sp. z o.o. z siedzibą w
  Lublinie, ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin w celu korzystania z usług
  hostingu Serwisu Internetowego.

 3. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym,
  prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu
  Komunikacji Elektronicznej.

§ 4

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art.
  17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane;

 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,
  któremu Administrator podlega;

 4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
  informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu,
Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia
korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie
będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas
   Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do
   sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
   danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
   zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu
   ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
   ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
   względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności
   Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator,
   przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
  o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza
  Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
  uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
  powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
  miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując
  Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o
  zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.

 3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii
  standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6
  Polityki Prywatności.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Polityka cookies

§ 5

Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na
  urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli
  przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
  domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną,
  losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

 2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. utrzymania sesji Użytkownika,

 3. statycznym, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania
  sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego www.pszczolka.pl
  mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
  dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
  systemu operacyjnego.
 2. uprawnienia do sekcji: lokalizacja, kontakty oraz telefon.
 3. wykorzystuje analityczny rodzaj plików cookies. W przypadku tego rodzaju
  plików cookie Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania i narzędzia
  Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google
  Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics
  dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies
  Użytkownicy Serwisu
  Internetowego mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną lublin.pszczolka@fcpszczolka.pl
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies,
  odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie
  Serwisu Internetowego.

Zasady RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Ludwika Spiessa 7. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych osobowych.
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego FC „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?

FC „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, produkcję, sprzedaż cukierków, organizować bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do FC „Pszczółka” Sp. z o.o., zarządzać majątkiem Spółki. FC „Pszczółka” Sp. z o.o. prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych FC „Pszczółka” Sp. z o.o. odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w FC „Pszczółka” Sp. z o.o.  z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w FC „Pszczółka” Sp. z o.o. mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@fcpszczolka.pl

W jakim celu FC „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o.. w celu:

 • obsługi spraw związanych z zatrudnieniem,
 • produkcji, sprzedaży cukierków,
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze FC „Pszczółka” Sp. z o.o.,
 • prowadzenia współpracy gospodarczej,

wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Kto jest odbiorcą moich danych?

FC „Pszczółka” Sp. z o.o. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o.?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FC „Pszczółka” Sp. z o.o., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd FC „Pszczółka” Sp. z o.o. ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z FC „Pszczółka” Sp. z o.o., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas FC „Pszczółka” Sp. z o.o. ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) FC „Pszczółka” Sp. z o.o.. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a FC „Pszczółka” Sp. z o.o. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do FC „Pszczółka” Sp. z o.o. w każdej chwili, poczynając od 25  maja br.
 2. FC „Pszczółka” Sp. z o.o. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta FC „Pszczółka” Sp. z o.o. lub osobę działającą w jego imieniu:

w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2.  Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie FC „Pszczółka” Sp. z o.o. lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@fcpszczolka.pl.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o. żądania Klienta.

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez FC „Pszczółka” Sp. z o.o.
 2. W imieniu FC „Pszczółka” Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 3. FC „Pszczółka” Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy. FC „Pszczółka” Sp. z o.o. może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

Właściwym dla FC „Pszczółka” Sp. z o.o. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)