Prywatność, cookies i dane osobowe

Dowiedz się jak dbamy o twoją prywatność

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania
danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem
serwisu internetowego www.pszczolka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego zgromadzone automatycznie są
przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia
przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1

Administrator danych

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych
Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. KRS 0000370450, NIP 9462616622

§ 2

Rodzaj przetwarzanych danych, cele

oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby formularza kontaktowego
  za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj.
  realizacji świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 3. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego wymienionego w ust. 1,
  Użytkownik obligatoryjnie podaje: imię i nazwisko, adres e-mail, treść
  wiadomości oraz potwierdzenie akceptacji polityki prywatności Serwisu
  Internetowego.

§ 3

Udostępnianie i powierzenia danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom
  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
  przetwarzające).

 2. Do podmiotów przetwarzających należy Industi Sp. z o.o. z siedzibą w
  Lublinie, ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin w celu korzystania z usług
  hostingu Serwisu Internetowego.

 3. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym,
  prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu
  Komunikacji Elektronicznej.

§ 4

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art.
  17 RODO).

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane;

 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,
  któremu Administrator podlega;

 4. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
  informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu,
Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia
korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie
będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas
   Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do
   sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
   danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
   zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu
   ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
   ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
   względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności
   Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator,
   przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
  o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza
  Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
  uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej zgodnie z § 8 Polityki Prywatności.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
  powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub
  liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
  miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując
  Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o
  zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.

 3. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii
  standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6
  Polityki Prywatności.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Polityka cookies

§ 5

Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one na
  urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli
  przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
  domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną,
  losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

 2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te
  pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. utrzymania sesji Użytkownika,

 3. statycznym, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania
  sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego www.pszczolka.pl
  mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
  dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
  systemu operacyjnego.
 2. uprawnienia do sekcji: lokalizacja, kontakty oraz telefon.
 3. wykorzystuje analityczny rodzaj plików cookies. W przypadku tego rodzaju
  plików cookie Strona Internetowa wykorzystuje rozwiązania i narzędzia
  Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google
  Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics
  dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies
  Użytkownicy Serwisu
  Internetowego mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną lublin.pszczolka@fcpszczolka.pl
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies,
  odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie
  Serwisu Internetowego.