RODO

Informacja ogólna

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. – Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Lublinie. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.:

Jadwiga Milczuk

e-mail: iod@fcpszczolka.pl

Numer tel.: + 48 609 881 979

 

Klauzula informacyjna Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. L. Spiessa 7. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, tzw. RODO obowiązujące w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dlaczego Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność określoną umową Spółki, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, a także produkcję, sprzedaż i dystrybucję towarów, organizować bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Spółki i zarządzać jej majątkiem.

 

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7. Spółka odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., mogą Państwo skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Jadwiga Milczuk

Nr tel.: 609 881 979

iod@fcpszczolka.pl

 

W jakim celu Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w celu:

· obsługi spraw związanych z zatrudnieniem,

· obsługi spraw związanych z zarządzaniem działalnością Spółki,

· produkcji, sprzedaży i dystrybucji swoich produktów,

· organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Spółki,

· rejestrowania zapisu z monitoringu wizyjnego prowadzonego na obszarze należącym do Spółki,

· prowadzenia współpracy gospodarczej,

· wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

 

Kto jest odbiorcą moich danych?

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO),

3. sprostowania danych (art. 16. RODO),

4. usunięcia danych (art. 17 RODO),

5. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

6. przenoszenia danych (art. 20 RODO) – w sytuacji przekazania nam danych w formie elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody lub w związku z realizacją umowy,

7. niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

8.niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. W niektórych sytuacjach, podanie danych osobowych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

 

Skąd Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Fabryką Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności dane znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Spółka ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

 

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Spółka zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

1. Klient może zgłosić wniosek do Spółki w każdej chwili.

2. Spółka rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,

b) Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

3. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

4. Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie głównej Spółki lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@fcpszczolka.pl Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę żądania Klienta.

5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Spółkę.

6. W imieniu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

7. Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Spółka może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

 

Właściwym dla Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy (nazwa stanowiska pracy) i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., tj. w celu zapewnienia ochrony prawnej, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią:

– powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

– konieczność przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

– prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z koniecznością zapewnienia ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. nie więcej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od jej udzielenia lub przez okres udzielonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być również wcześniej usunięte przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie na podstawie zgody).

8. W przypadku, gdy zostanie przez Panią/Pana udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia Pani/Pana udział w prowadzeniu naboru na wolne stanowisko pracy.

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a) sprzedaży produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) ewentualnej obsługi reklamacji w związku z zakupem naszych towarów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności:

a) organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,

c) podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,

d) podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,

e) banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy gospodarczej oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do 5 lat od rozliczenia sprzedaży towaru w danym roku kalendarzowym lub do czasu rozpatrzenia reklamacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. dostępu do danych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie, w związku z realizacją umowy).

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędny do realizacji umowy. Brak podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna – ochrona mienia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontroli ruchu osobowego oraz prowadzenia dozoru wizyjnego zakładu pracy, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes występujący po stronie Spółki w postaci: konieczności zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osobom i mieniu znajdującemu się na obszarze zakładu oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; wobec czego warunkiem wpuszczenia Pani/Pana na teren Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. jest potwierdzenie Pani/Pana tożsamości poprzez okazanie pracownikowi ochrony ważnego dokumentu tożsamości.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Pani/Pana danych;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres retencji danych właściwy dla systemu monitoringu wizyjnego oraz przez rok od zakończenia prowadzenia księgi wejść oraz wjazdów na teren Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji powyższych żądań prosimy o kontakt z naszą firmą przez pocztę elektroniczną na iod@fcpszczolka.pl

7. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Rejestracja Pani/Pana danych identyfikacyjnych oraz utrwalenie wizerunku jest warunkiem koniecznym wstępu na teren Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. Brak ich podania stanowi przeszkodę w wejściu na teren Spółki.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia:

1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

2. Pracownik ochrony może wezwać osoby do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.

 

Ze względu na powyższe informujemy, że informacje zawarte na dokumencie tożsamości są konieczne do zweryfikowania Pani/Pana uprawnień do wejścia na teren Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. Brak okazania dokumentu tożsamości może spowodować, że nie zostanie Pani/Pan wpuszczona/y na teren obiektów Spółki.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny (pierwsza warstwa)

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Monitoring prowadzony jest w celu ochrony mienia, produktów oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego pracowników i osób przebywających na terenie należącym do Spółki. Każdy, kogo wizerunek został zarejestrowany, ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie głównej Spółki lub na jej stronie internetowej, pod adresem: https://pszczolka.pl/rodo

 

Klauzula informacyjna – reklamacje

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rozpatrywaniem zgłoszenia reklamacyjnego, jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych, firm kurierskich oraz rzeczoznawców.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna – windykacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z przeprowadzeniem procesu windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej jako nasz prawnie uzasadniony interes.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zaspokojenia roszczeń lub ich przedawnienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna – korespondencja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp.

z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak również w celu zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozumianych jako prawnie uzasadniony interes Spółki.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi lub upływu ewentualnych roszczeń.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1. Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

2. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

3. (46) Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka.

4. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2. § 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne, oraz wpływ czynników środowiska pracy;

5) uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Klauzula informacyjna – konkursy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców, a także promocji marki Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Internecie, mediach społecznościowych oraz innych materiałach promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

5. Dane uczestników konkursu mogą być przekazywane organom publicznym, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym nas w zakresie informatycznym oraz prawnym, jak również podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe.

6. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do 5 lat od zakończenia i rozliczenia konkursu.

7. Zgodnie z RODO, każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych;

f) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie przez na podstawie udzielonej zgody;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Klauzula informacyjna – Facebook

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Spiessa 7, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: iod@fcpszczolka.pl

3. Pani/Pana dane są przetwarzane:

a. w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pszczolkafabrykacukierkow, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.com,

b. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na pod adresem https://www.facebook.com/pszczolkafabrykacukierkow mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pan/Pani aktywnym użytkownikiem fanpage.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited:

a) Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

b) Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

c) Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.

d) Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

e) Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

f) Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

g) Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Zgoda na przetwarzanie do przyszłych procesów rekrutacji

Zgadzam się na przetwarzanie przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. L. Spiessa 7, 20-270 Lublin danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji w zakresie informacji, które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczają poza zakres określony w Kodeksie Pracy i aktach wykonawczych.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).