Pobierz katalog

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. ogłasza aukcję (licytację) w dniu 30 czerwca 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim.

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI 
1.1. Organizatorem aukcji jest Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.. z siedzibą w Lublinie, ul. Ludwika Spiessa 7, 20-270 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370450, NIP 946-261-66-22, REGON 060698643, BDO: 000021274, kapitał zakładowy 170.235.384,00 zł (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”).
1.2. Przedmiotem aukcji są nieruchomości położone w Opolu Lubelskim przy
ul. Fabrycznej 23, w skład których wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 173/3 o powierzchni 0.0031 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1O/00063380/0, prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 175/1 i 175/3 o łącznej powierzchni 0,1091 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LU1O/00065810/8, prawo własności działki gruntowej 80/1 o powierzchni 0,0038 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LU1O/0062998/8, prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 207/7 o powierzchni 1,8718 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LU1O/00065809/8 wraz z prawem własności budynków produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 2852,43m2 oraz prawem własności budowli i środków technicznych (urządzeń trwale związanych z nieruchomością).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
2.1. Do aukcji mogą przystąpić:
2.1.1. osoby fizyczne,
2.1.2. osoby prawne,
2.1.3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.2017.2278).
2.2. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
2.2.1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
2.2.2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji,
2.2.3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
2.2.4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

3. WARUNKI AUKCJI
3.1. Licytacja odbędzie się w Lublinie, przy ul. Ludwika Spiessa 7, 20-270 w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00.
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 – do 14:00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 3.918.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy 00/100) złotych netto, powiększonej o podatek VAT wg stawki 23 %.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20.000,00zł.
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, nieruchomości tj. 391.800,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 00/100 ) złotych i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej pisemnej – poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję lub w postaci komunikatu SWIFT – poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
3.6. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
3.6.1. informację, że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
3.6.1.1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej lub
3.6.1.2. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji lub
3.6.1.3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji lub
3.6.1.4. zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
3.6.2. informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 30 września 2020 r.
3.7. Gwarancja Bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.6. podlega zatwierdzeniu przez Organizatora Aukcji.
3.8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej na wskazany w pkt 4.1. adres.
3.9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
3.10. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
3.11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.12. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.13. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku, gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
3.14. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
3.15. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
3.16. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego przez obie strony – w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
3.17. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę, cena nabycia powinna zostać zapłacona najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (cenę uważa się za zapłaconą w chwili wpływu środków na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę), przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
3.18. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
3.19. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
3.20. Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
3.21. Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.22. Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, warunków aukcji, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
3.23. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

4. TERMIN ZŁOŻENIA WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO LICYTACJI
4.1. Oferent w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki 90 1130 1206 0028 9159 4420 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium Opole Lubelskie”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancja bankowa powinna zostać doręczona Spółce na adres siedziby Spółki
(ul. Ludwika Spiessa 7, 20-270 Lublin) w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.
4.2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
4.2.1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
(w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
4.2.2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
4.2.3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
4.2.4. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.5. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.2.6. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
5. Na podstawie art. 4b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014).

Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr telefonu 695 233 884, 661 610 181.

Załączniki:

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania oraz warunkami postępowania.

Klauzula informacyjna dla Oferentów

Zespół ogłoszenie+Aukcja FCP Opole Lubelskie_2105