Pobierz katalog

12 Luty, 2020
1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z .o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ludwika Spiessa 7, 20-270 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370450, posiadająca REGON 060698643, NIP 9462616622, kapitał zakładowy w wysokości 170 235 384 zł, zwana dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest dostarczenie i instalacja systemu osuszania pomieszczeń produkcyjnych w których odbywa się zawijanie i pakowanie karmelków.
Kubatura pomieszczeń oraz wymagane parametry powietrza które ma zapewnić system osuszania podano w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie (20-270), ul. Spiessa 7, w sekretariacie firmy (godziny pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15.00), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 LUTEGO 2020 r. do godz. 15.00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do Fabryki Cukierków Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie (20-270), ul. Spiessa 7, w terminie do dnia 27 LUTEGO 2020 r. do godz. 15.00.

4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie (20-270), ul. Spiessa 7, w dniu 28.02.2020r. o godz.12:00. Otwarcie ofert jest publiczne.
4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:
6.1. formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,
6.2. oświadczenie Oferenta o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia,
6.3. oświadczenie o poufności o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia,
6.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
6.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców,
6.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.8. projekt umowy na Zakup i instalację osuszacza powietrza w strefie zawijania i pakowania karmelków dla Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. Projekt umowy musi przewidywać, że wyłoniony wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową z tytułu prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Umowa musi również zawierać zobowiązanie do wykonania przedmiotu umowy w określonym czasie, przy czym czas realizacji nie może być dłuższy niż 10 tygodni. Umowa będzie zawierała zastrzeżenie, że wynagrodzenie należne wyłonionemu wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało podwyższeniu.
6.9 specyfikację oferowanego urządzenia,
6.10. wykaz ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji zadania wraz z podaniem ich danych, w tym danych kontaktowych,
6.11. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji ww. zadań w okresie ostatnich 5 lat.
(fakultatywnie, jeżeli wykonawca posiada doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego postępowania).

7. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
7.1. Oferent składa jedną ofertę.
7.2. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
7.3. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim, w formie pisemnej.
7.4. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami należy kolejno ponumerować.
7.5. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7.6. Oferta musi zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Zaproszenia.
7.7. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Zaproszenia, stanowią integralną część oferty.
7.8. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.9. Organizator nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.10. Oferta winna zawierać wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
7.11. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
7.12. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być rozbite zgodnie ze specyfikacją i wyrażone w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego, a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru, ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności płatnych przez Oferenta itp.). Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. przyjmuje, iż wiążącym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite ryczałtowe netto wyrażone słownie.
7.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
7.14. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
7.15. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.

8. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
8.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w pkt. 8.1.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
9.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Zbigniew Kulbaka, adres e-mail: stanislaw.kotula@fcpszczolka.pl , tel. 661-610-172
9.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania. Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 25.02.2020 roku, do godziny 15.00 na adres e-mail: stanislaw.kotula@fcpszczolka.pl.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się w zakresie Zaproszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez Oferentów.
9.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez danego Oferenta adres e-mail.
9.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
9.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Zaproszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Zaproszenia.
9.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną modyfikacją treści Zaproszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

10. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
10.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
10.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
10.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Zaproszeniu,
10.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Zaproszeniu.
10.3. O odrzuceniu oferty Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. zawiadamia niezwłocznie Oferenta wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
10.4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

10.4.1. Punkty za kryterium „cena netto za usługę” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najniższa
——————————————— x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej

10.4.2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
(w ofercie należy podać okres gwarancji na dostarczone urządzenia):

Okres gwarancji w badanej ofercie
————————————————————————-—- x 20 = ilość punktów
Okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich ofert

10.4.3. Punkty za kryterium „czas realizacji” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
(w ofercie należy podać czas reakcji serwisu dla dostarczonego urządzenia):

Czas realizacji najkrótszy spośród wszystkich ofert
————————————————————————-—- x 10 = ilość punktów
Czas realizacji w badanej ofercie

10.5. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.
10.6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty. Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
10.7. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości Zamawiający wskazuje, że wybór oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy.

11. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym Zaproszeniu.
11.2. Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
11.3. Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
11.4. Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
11.5. Fabryce Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
11.6. Fabryce Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
11.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Fabryce Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.
11.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
11.9. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.

12. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
12.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:
12.1.1. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy – w wysokości nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
12.1.2. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych – w wysokości nie mniej niż 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
12.1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości nie mniej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,
12.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów przewidziane w umowie z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
12.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
12.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
12.6. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Lublinie.
12.7. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym harmonogramem realizacji inwestycji oraz okresem rozliczeniowym Zamawiającego (rokiem obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty Wykonawcy zaliczki.
12.8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców jak za swoje własne działania i zaniechania.
12.9. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie do złożenia zabezpieczenia w formie kaucji albo gwarancji bankowej, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, obowiązującej przez cały okres gwarancji na kwotę nie mniej niż 5% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w Umowie.
12.10. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
12.11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
12.12. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.

Załaczniki:

Zał. 1 – specyfikacja wymagań dla przedmiotu postępowania

Zał. 2 -formularz ofertowy

Zał. 3 -oświadczenie oferenta

Zał. 4 -oswiadczenie o poufności

Zał. 5- informacja RODO